پنجشنبه 9 تير 1401

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  نشریه شماره 3
  نشریه شماره 3
  نشریه شماره 3
  1
  تست
  تست
  تست
  1
   

  تبریز شهر بدون گدا

  پایان داستان مردان چادری در تبریز!

  به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

  پایان داستان گدایی مردان چادری در تبریز

  ایسنا/ آذربایجان شرقی _ به همت یک موسسه خیریه، با شناسایی آخرین نفر از اعضای یک ...

   موسسه در رسانه ها

   پایان داستان مردان چادری در تبریز!

   به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیری ...