چهارشنبه 30 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute
 

آدرس دفتر :

 تبريز - خيابان شمس تبريزي - ايستگاه گرو - موسسه حمايت از مستمندان تبريز

شماره تلفن ثابت :

 تبریز  :   32337730-041 / 32330944-041 / 32330941-041  / 32353939-041
تهران :     55620399 -021

بخش تابلو :  5957-041

آدرس پست الکترونیکی:

  info@mostamandan.ir