چهارشنبه 7 مهر 1400

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش صندوق صدقات

اين بخش يكي از عوامل منابع تامين مالي خيريه مستمندان در جهت اداره امور زندگي آنها مي باشد از اولين سالهاي تاسيس موسسه برنامه ريزي شده است . اين بخش با برنامه ريزي و ساماندهي دائمي صندوق هاي صدقات را در چهار ها و مناطق پرتراكم و محلات و بيمارستانها نصب و سرويس و پشتيباني مي نمايد. صندوق صدقات موسسه مستمندان اولين صندوق جمع آوري صدقات مي باشد و چنانچه پيشكسوتان و قدماء موسسه بيان مي دارند در اولين سالهاي تاسيس موسسه و تبلغ مبني بر عدم دادن صدقه قبل از بررسي و بطور مستقيم توسط شهروندان اين سوال ايجاد شد و از بسياري از مردم نيز درخواست شد كه صدقات را به چه نحوي به مستمندان واقعي برسانند كه در نتيجه اين درخواست به فكر تهيه و نصب صندوق در سطح شهر افتاده و اقدام گرديد.
اعضاء امين موسسه به همراه يكي از كارمندان طي زمانبندي و برنامه ريزي هاي به عمل آمده به صورت گروه دو نفري تقريبا هر 15 روز يكبار نسبت با بازگشايي صندوق اقدام و آنها را تحويل بخش پول شماري مي دهند.
در بخش پول شماري امناي امين موسسه روزانه آنها را شمارش و تحويل بخش حسابداري و اخذ رسيد و ثبت در دفاتر مي نمايد.

تبریز شهر بدون گدا

رد پای قاچاق انسان در بین متکدیان بیگانه

به گزارش نصر، "محمد صادق نائبی"، در گفتگو با خبرنگار نصر شهر تبریز را شهری بدون ...

گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پاکستانی، که به تکدی گری در سطح ...

    موسسه در رسانه ها

    برگزاری مجالس ترحیم رایگان

    کرونا که آمد، مثل خیلی از مناسبات دیگر، سازوکار سو ...