چهارشنبه 30 خرداد 1403

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش صندوق صدقات

اين بخش يكي از عوامل منابع تامين مالي خيريه مستمندان در جهت اداره امور زندگي آنها مي باشد از اولين سالهاي تاسيس موسسه برنامه ريزي شده است . اين بخش با برنامه ريزي و ساماندهي دائمي صندوق هاي صدقات را در چهار ها و مناطق پرتراكم و محلات و بيمارستانها نصب و سرويس و پشتيباني مي نمايد. صندوق صدقات موسسه مستمندان اولين صندوق جمع آوري صدقات مي باشد و چنانچه پيشكسوتان و قدماء موسسه بيان مي دارند در اولين سالهاي تاسيس موسسه و تبلغ مبني بر عدم دادن صدقه قبل از بررسي و بطور مستقيم توسط شهروندان اين سوال ايجاد شد و از بسياري از مردم نيز درخواست شد كه صدقات را به چه نحوي به مستمندان واقعي برسانند كه در نتيجه اين درخواست به فكر تهيه و نصب صندوق در سطح شهر افتاده و اقدام گرديد.
اعضاء امين موسسه به همراه يكي از كارمندان طي زمانبندي و برنامه ريزي هاي به عمل آمده به صورت گروه دو نفري تقريبا هر 15 روز يكبار نسبت با بازگشايي صندوق اقدام و آنها را تحويل بخش پول شماري مي دهند.
در بخش پول شماري امناي امين موسسه روزانه آنها را شمارش و تحويل بخش حسابداري و اخذ رسيد و ثبت در دفاتر مي نمايد.

تبریز شهر بدون گدا

لبخند دوباره آسیب دیدگان از اعتیاد در کمپ رهایی کو ...

مستمندان تبریز: و به برقراری ارتباطات دوسویه و توسعه تعامل و همکاری ها در راستای ...

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

    موسسه در رسانه ها

    درآمد بالای متکدیان حرفه ای در وادی ...

    مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز با اشار ...