چهارشنبه 26 مرداد 1401

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

بخش تابلو (حذف تشریفات زائد)

اين بخش يكي از مهمترين اركان عمل خير و بازدارنده تشريفات زائد و اسراف و تبذير (اهداء دسته گل ها به مراسم ترحيم و تذكر) بوده و از پايه هاي تامين درآمد زندگي مددجويان مي باشد. در سايه تلاش اين بخش انواع تابلو هاي ترحيم ، تقدير ، بزرگداشت ، اهداء جهيزيه و ... كه عامل تشويق خيرين جهت احياء حيات مستمندان و مانع حضور نيازمندان در كوچه و بازار مي باشد . 
امروز فرهنگ اهداء گل در مراسم ترحيم و حتي عروسيها تبديل به اهداء هزينه آن به مستمندان واقعي و ارسال تابلو گرديده است.
 

تبریز شهر بدون گدا

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

پایان داستان گدایی مردان چادری در تبریز

ایسنا/ آذربایجان شرقی _ به همت یک موسسه خیریه، با شناسایی آخرین نفر از اعضای یک ...

    موسسه در رسانه ها

    پایان داستان مردان چادری در تبریز!

    به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیری ...