چهارشنبه 26 خرداد 1400

Fa En
 
 

آدرس دفتر :

 تبريز - خيابان شمس تبريزي - ايستگاه گرو - موسسه حمايت از مستمندان تبريز

شماره تلفن ثابت :

تبریز  :   32330860-041  / 32353939-041
تهران :     55620399 -021

بخش تابلو :  32343838-041

آدرس پست الکترونیکی:

  info@mostamandan.ir