جمعه 4 فروردين 1402

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز Tabriz Mostamandan Charity Institute

کاریابی

   اشتغال هدفمند در بازار كار عاملي است كه نه تنها براي افراد سالم و غني ، بلكه براي افراد بي بضاعت و كم درآمد و حتي دچار معلوليت هم ضرورت دارد . شيوه ها و ابزارهاي متفاوتي كه دست اندركاران اين مؤسسه براي ايجاد فرصتهاي شغلي بكار مي گيرند ، هر كدام به گونه اي نشانگر حمايت از خانواده هاست. و همچنين توجه به اشتغال حمايت شده براي خانواده هاي تحت پوشش نيز عامل مهم ديگري است كه در حمايت از اين خانواده ها بشمار مي آيد.
لذا اين مؤسسه بمنظور فائق آمدن بر معضلات اجتماعي و اقتصادي خويش و همچنين بهبود وضعيت معيشتي خانواده هاي تحت پوشش خود ، بخشي را در داخل مؤسسه بنام بخش كاريابي ايجاد و به مورد اجرا گزارده است.
   

تبریز شهر بدون گدا

پایان داستان مردان چادری در تبریز!

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز، با ...

پایان داستان گدایی مردان چادری در تبریز

ایسنا/ آذربایجان شرقی _ به همت یک موسسه خیریه، با شناسایی آخرین نفر از اعضای یک ...

    موسسه در رسانه ها

    پایان داستان مردان چادری در تبریز!

    به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به همت موسسه خیری ...