دوشنبه 16 تير 1399

Fa En

بخش تابلو (حذف تشریفات زائد)

اين بخش يكي از مهمترين اركان عمل خير و بازدارنده تشريفات زائد و اسراف و تبذير (اهداء دسته گل ها به مراسم ترحيم و تذكر) بوده و از پايه هاي تامين درآمد زندگي مددجويان مي باشد. در سايه تلاش اين بخش انواع تابلو هاي ترحيم ، تقدير ، بزرگداشت ، اهداء جهيزيه و ... كه عامل تشويق خيرين جهت احياء حيات مستمندان و مانع حضور نيازمندان در كوچه و بازار مي باشد . 
امروز فرهنگ اهداء گل در مراسم ترحيم و حتي عروسيها تبديل به اهداء هزينه آن به مستمندان واقعي و ارسال تابلو گرديده است.
 

تبریز شهر بدون گدا

گدایان وارداتی
گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پ ...

متکدیان حرفه ای
تنها 60 نفر از یک هزار و 559 متکدی ...

نصر: مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز ...

  تبریز شهر بدون گدا

  گدایان وارداتی
  گدایان پاکستانی در شهر بدون گدا

  نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ پ ...

  متکدیان حرفه ای
  تنها 60 نفر از یک هزار و 559 متکدی ...

  نصر: مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز ...