شنبه 30 شهريور 1398

Fa En
 
 

آدرس دفتر :

 تبريز - خيابان شمس تبريزي - ايستگاه گرو - موسسه حمايت از مستمندان تبريز

شماره تلفن ثابت :

  32330860-041  / 32353939-041

آدرس پست الکترونیکی:

  info@mostamandan.ir