شنبه 31 شهريور 1397

Fa En

رای شورا

شورای داوری متشکل از گروه های 3 نفری متبحرامناء که با سعه صدر و کرامت نفس به پرونده و گزارش اولیه و گزارش متخصصین رسیدگی و رای بر قبول عضویت در خانواده مستمندان و یا رد عضویت می نمایند.

تبریز شهر بدون گدا

گدایان وارداتی
گدایی بلوچ های پاکستانی در شهر بدون ...

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ ب

متکدیان حرفه ای
تنها 60 نفر از یک هزار و 559 متکدی ...

نصر: مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

    موسسه در رسانه ها