شنبه 31 شهريور 1397

Fa En

مددجویان بیماران کلیوی

بیماران کلیوی که به موسسه مراجعه نمایند چه از گروه مستمندان تحت پوشش و یا مردم عادی شهر تبریز ، با حمایت موسسه مستمندان درمان خواهند شد.
 

تبریز شهر بدون گدا

گدایان وارداتی
گدایی بلوچ های پاکستانی در شهر بدون ...

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ ب

متکدیان حرفه ای
تنها 60 نفر از یک هزار و 559 متکدی ...

نصر: مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

    موسسه در رسانه ها