شنبه 31 شهريور 1397

Fa En

سبد کالای مستمر

مددجویان موسسه و فرزندانشان با توجه به تعداد تحت تکفل از سبد کالای نان - حبوبات مختلف - گوشت گوسفند ،گوشت مرغ ، لوازم بهداشتی را از موسسه دریافت میدارند.

تبریز شهر بدون گدا

گدایان وارداتی
گدایی بلوچ های پاکستانی در شهر بدون ...

نصر: معاون موسسه حمایت از مستمندان تبریز گفت: ۲۶ ب

متکدیان حرفه ای
تنها 60 نفر از یک هزار و 559 متکدی ...

نصر: مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز

    موسسه در رسانه ها